در گروه کلمات زیر چند غلط املایی دیده می‌شود؟ «جذر و مد آب دریا – ازدحام جمعیت – هیئت دولت – سطور اهلی – تقریظ و ستودن – مهیب و ترسناک – غلغله و هیاهو»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

واژه‌‌هایی که غلط املایی دارند «جذر» است که باید به‌صورت «جزر» نوشته شود و «سطور» که باید «ستور» نوشته شود.

به بالای صفحه بردن