در گروه کلمات زیر چند غلط املایی دیده می‌شود؟ «تعلیقات و پیوست‌ها – مخزول و خوار – طمأنینه و آرامش – لاجرم و به ناچار – استرهام و کمک خواستن – هلیم چرب و نرم – ملتفط و متوجه – طبع و سرشت»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 3

ویرایش غلط‌های املایی: مخذول – استرحام – ملتفت

به بالای صفحه بردن