در گروه کلمات زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ زیادت نعمت - محمد بن زید طوسی - لعیمی و پستی - فرقت و وصلت - صورت و سیرت - گناه و ذَلت - عداوت و دشمنی - طهارت و پاکیزگی

گزینه یک

۳
3

گزینه دو

۱
1

گزینه سه

۲
2

گزینه چهار

۴ 4

گزینه 3

لعیمی ← لئیمی ذَلت ← زَلت

به بالای صفحه بردن