در گروه کلمات زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ ((فضای نفوس - سف طویل - جلیغه نجات - حسرت نبرم - مظهر فقر - تاثیر‌گزار - تواضع و غرور - تمثیل وفاداری - غواص دریا ))

گزینه یک

یک

گزینه دو

چهار

گزینه سه

سه

گزینه چهار

دو

گزینه 3

سف ← صف جلیغه ← جلیقه تاثیر‌گزار ← تاثیر‌گذار

به بالای صفحه بردن