در گروه کلمات زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ (لیاقت و برازنده‌گی - زهره در و کم جرأت - نادره و کمیاب - خالق و رازق - غلغله‌زن - ورته و زمین پست - هنگامه و داد و بیداد - یله و رها)

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

واژه‌های غلط: برازندگی - ورطه

به بالای صفحه بردن