در گروه کلمات زیر چند واژه با املای غلط وجود دارد؟ (قیاس و سنجش)، (دلّاک و قیّم)، (مقصود و قرض)، (رقعه و نامه)، (مسلخ و رختکن)، (گزاردن و اجازه دادن)، (برپای خواستن)، (فراغ و آسایش)

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 2

غلط‌های املایی: قرض‌←‌غرض / گزاردن ←‌گذاردن / خواستن ←‌خاستن

به بالای صفحه بردن