در گروه کلمات زیر چند واژه غلط معنا شده است؟ «مهیب: ترسناک / ستور: خط‌های نوشته شده / لعن: نفرین / تاوان: زیان / جسارت: گستاخی / ترجیح: موجه جلوه دادن / همهمه: صدای گفت‌ وگو»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

ویرایش معانی نادرست: ستور: چارپایان / ترجیح: برتری دادن

به بالای صفحه بردن