در گروه کلمات زیر چند واژه غلط معنی شده است؟ «وقاحت: نادانی / متلاطم: ناآرام / بنات: گیاهان / جسارت: بی‌باکی / مهیب: ترسناک / تقریظ: بیداری»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 3

ویرایش معانی نادرست: بنات: دختران / تقریظ: ستایش / وقاحت: بی شرمی

به بالای صفحه بردن