در گروه کلمات زیر چند واژه غلط معنی شده است؟ «نسیان: فراموشی / خور: زمین پست / مقری: معترف / عَلَم: درد و رنج / قرب: نزدیکی / رعب: شک و تردید / تواضع: فروتنی / سوله: سالن / سردمدار: رئیس»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 4

واژه‌هایی که غلط معنا شده‌اند: مقری – عَلَم – رعب – سوله

به بالای صفحه بردن