در گروه کلمات کدام گزینه غلط املایی دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

متلاطم و سرگردان – شیوۀ بلاغی – هلال اهمر – صلیب سرخ

گزینه دو

مضمون و محتوا – جسارت و جرئت – انتظار طاقت‌فرسا – قلقله و هیاهو

گزینه سه

اذدحام جمعیت – ستور و چارپایان – قنداق تفنگ – تکریم و تجلیل

گزینه چهار

خصم و دشمن – توسن سرکش – حرس و نگهبان – سربازان بعثی

گزینه 4

ویرایش غلط‌های املایی: هلال احمر – غلغله – ازدحام

به بالای صفحه بردن