در گزینه املای همۀ کلمه ها، صحیح است؟

گزینه یک

درشت و سطبر - ابّحت و شکوه - ذمزمۀ مرغان - تلاش و اهتمام

گزینه دو

درشت و ستبر - ابّهت و شکوه - ذمزمۀ مرغان - تلاش و احتمام

گزینه سه

درشت و سطبر - ابّحت و شکوه - زمزمۀ مرغان - تلاش و اهتمام

گزینه چهار

درشت و ستبر- ابّهت و شکوه - زمزمۀ مرغان - تلاش و اهتمام

گزینه 4

شکل درست واژگان: ابهت و شکوه، درشت و ستبر، زمزمۀ مرغان، اهتمام و تلاش

به بالای صفحه بردن