در یک بیت غلط املایی دیده می‌شود، آن را مشخص کنید.

گزینه یک

به می عمارت دل کن که این جهان خراب
بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت

گزینه دو

بی‌صبر بود و بی‌حیل خود را بکشت او از اجل
گرصبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا

گزینه سه

امارت چون فلک باد و تو خورشید
ریاست چون عرض باد و تو جوهر

گزینه چهار

جبریل با لطف و رشد عجل سمین را چون چشد این دام و دانه کی کشد عنقای خوش‌منقار را

گزینه 2

املای درست واژه «عجل» است.

به بالای صفحه بردن