دفع مضرّت عامل بفرمود در حال» یعنی :

گزینه یک

فوراً مانع رسیدن ضرر به والی شد.

گزینه دو

فوراً از تعدّی و تجاوز حاکم جلوگیری کرد.

گزینه سه

فرمان دفع از عامل ضرر را صادر کرد.

گزینه چهار

فرمان داد که چگونگی و اندازه زیان را تعیین کنند .

گزینه 2

به بالای صفحه بردن