«دیوار و سیاست‌نامه» به‌ترتیب آثار چه کسانی‌اند و «قالب بوستان» چیست؟

گزینه یک

محمد مهدی اشتهاردی، خواجه نصیرالدین توسی، سراسر نثر

گزینه دو

محمد مهدی اشتهاردی، خواجه نظام الملک توسی، سراسر نثر

گزینه سه

جمال میر صادقی، خواجه نصیرالدین توسی، سراسر نظم

گزینه چهار

جمال میرصادقی، خواجه نظام الملک توسی، سراسرنظم

گزینه 4

قالب بوستان سراسر نظم است و گلستان نثر آمیخته به نظم.

به بالای صفحه بردن