رابطۀ معنايی در كدام عبارت متفاوت است؟

گزینه یک

هر شادی كه بازگشت آن به غم است آن را شادی مشمر.

گزینه دو

بلبلان را ديدم كه به نالش درآمده بودند از درخت و كبكان از كوه.

گزینه سه

در اين قصه از حسن سيرت او دارد نه از حسن صورت او داد.

گزینه چهار

در آب حيات تن‌ها بود و در قرآن حيات دل‌ها بود.

گزینه 2

رابطۀ معنایی در این گزینه بر پایۀ تناسب است، اما در سایر گزینه‌ها رابطۀ معنایی تضاد است. غم و شادی (تضاد)، سيرت و صورت (تضاد)، تن و دل (تضاد)، بلبل و كبک (تناسب).

به بالای صفحه بردن