رابطۀ معنایی کدام گروه واژه متفاوت است؟

گزینه یک

فراست و زیرکی - طیّب و پاکیزه

گزینه دو

نانوایی و خمیر - سال و اردیبهشت

گزینه سه

پند و نصیحت - رخ و چهره

گزینه چهار

عندلیب و بلبل - طرّار و دزد

گزینه 2

رابطۀ معنایی واژگان گزینه‌های 1 و 3 و 4 همگی «مترادف» است؛ اما در گزینۀ 2 رابطۀ «تضمّن» دیده می‌شود.

به بالای صفحه بردن