رابطۀ معنایی کدام گروه واژگان زیر بر پایۀ ترادف نیست؟

گزینه یک

تکیده - لاغر - باریک اندام

گزینه دو

عنود - دشمن - بدخواه

گزینه سه

شور - شهناز - مطربی

گزینه چهار

مندرس - کهنه - فرسوده

گزینه 3

رابطۀ معنایی کلمات در این گزینه بر پایۀ تناسب است.

به بالای صفحه بردن