«راست» در کدام گزینه هم‌معنای «راست» در بیت زیر است؟ «راست به‌مانند یکی زلزله داده تنش بر تن ساحل یله»

گزینه یک

زود با خاکِ راه گردی راست راه عقبی ز راه هزل جداست

گزینه دو

راست زهری‌ست شکّرین انجام کژ نباتی که تلخ دارد کام

گزینه سه

اگر راست باشد دلت با زبان گذشتی ز تیمار و رستی به جان

گزینه چهار

یکی غلغل از باغ و ایوان بخاست تو گفتی شب رستخیز است راست

گزینه 4

در هر دو بیت «راست» معنای دقیقاً می‌دهد. راست در گزینۀ «1» به معنای «متحد و همراه»، در گزینۀ «2» به معنای عمل و سخن درست و در گزینۀ «3» به معنای صادق و یک‌رو است.

به بالای صفحه بردن