«را» در کدام گزینه با سایرین متفاوت است؟

گزینه یک

آینه خورشید شود پیش رخ روشن او
تاب نظر خواه و ببین کاینه تابید مرا

گزینه دو

نور چو فوّاره زند بوسه بر این باره زند
رشکِ سلیمان نگرو غیرت جمشید مرا

گزینه سه

هر سحر از کاخ کرم چون که فرو می‌نگرم بانگ لک الحمد رسد از مه و ناهید مرا

گزینه چهار

چون سر زلفش نکشم سر ز هوای رخ او باش که صد صبح دمد زین شب امیّد مرا

گزینه 2

«را» در این گزینه نقش مفعولی دارد، اما در گزینه‌های دیگر حرف اضافه است. گزینۀ «1» آینه _به_ من تابید. گزینۀ «2» غیرت جمشید م _را_ ببین. گزینۀ «3»: بانگ لک الحمد از ماه و ناهید _به_ من می‌رسد. گزینۀ «4» صد صبح از این شب امید _بر_ من بدمد.

به بالای صفحه بردن