رباعی زیر، با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد؛ به‌جز: «برخیز و مخور غم جهان گذران در طبع جهان اگر وفایی بودی بنشین و دمی به شادمانی گذران نوبت به تو خود نیامدی از دگران»

گزینه یک

منه دل بر جهان کاین سرد ناکس
وفاداری نخواهد کرد با کس

گزینه دو

جهان آب شور است چون بنگری
فزون تشنه‌ای گرچه بیشش خوری

گزینه سه

دم از جهان چه زنی همدمی طلب خواجو
به حکم آن که جهان یک دم است و آن دم هیچ

گزینه چهار

دل بگسل از جهان که جهان پایدار نیست واثق مشو به او که به عهد استوار نیست

گزینه 2

رباعی صورت سؤال اشاره به ناپایداری دنیا دارد و گزینه‌های 1، 3 و 4 نیز به همین موضوع اشاره دارند اما در گزینۀ 2 اشاره دارد که وابستگی به دنیا مثل آب شور است که سبب افزایش حرص و طمع می‌شود و هرچه بیشتر وابسته شوی حرص و طمع نیز بیشتر خواهد شد.

به بالای صفحه بردن