ردیف در کدام بیت از نظر معنایی به کلمۀ مشابه خود در جملۀ زیر مشابهت دارد؟ «معلم مرغان را گویا می‌کشید و خرگوش را چابک می‌بست.»

گزینه یک

سنگ اگر در مرگ عاشق خون نمی‌گرید چرا
بیستون از لاله نخل ماتم فرهاد بست؟

گزینه دو

بال سیر شعله جواله بستن مشکل است
نقش شیرین را چسان در بیستون فرهاد بست؟

گزینه سه

سرمه‌سا چشمی که من زان مجلس‌آرا دیده‌ام بر گلوی شیشه بتواند ره فریاد بست

گزینه چهار

شمع را در وقت کشتن چشم بستن رسم نیست حیرتی دارم که چون چشم مرا جلاد بست

گزینه 2

بست در جملۀ سپهری به معنای نقاشی کشیدن است. در بیت گزینۀ «2»: هم نقش بستن معنای مشابهی دارد. این فعل در گزینه‌های دیگر به معنی «درست کردن، حبس کردن و بستن به معنای حقیقی» آمده است.

به بالای صفحه بردن