«رفتن نه به شتاب و نه نرم» تعریف کدام واژه‌ است؟

گزینه یک

بر‌نشستن

گزینه دو

تاختن

گزینه سه

به تک ایستادن

گزینه چهار

پوییدن

گزینه 4

برنشستن: سوار شدن / تاختن: به سرعت سوار بر اسب رفتن / به تک ایستادن: شروع به دویدن

به بالای صفحه بردن