رکن نخست تشبیه در بیت زیر رکن اول تشبیه در بیت .................. نیست. «بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران»

گزینه یک

در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهیست زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر

گزینه دو

نفس یک پا درون خانه یک پا در برون دارد کسی محکم عنان بادپای عمر چون دارد

گزینه سه

آمده‌ام چو عقل و جان از همه دیده‌ها نهان
تا سوی جان و دیدگان مشعلۀ نظر برم

گزینه چهار

دیده حسرت عنان عمر نتواند گرفت هیچ دامی مانع از جولان نگردد آب را

گزینه 4

در بیت سؤال اولین رکن تشبیه « مشبه به، ابر» است مانند گزینۀ 1 که کلمات «خیل، سوار»؛ گزینۀ 2 کلمۀ «بادپا» و گزینۀ 3 کلمۀ «عقل» مشبه به ابتدای تشبیه آمده است. گزینۀ 4 تشبیه ندارد و فقط دو استعاره دارد: «دیدۀ حیرت، عنان عمر».

به بالای صفحه بردن