زمان، شخص یا شمار فعل مشخص‌شده در کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها بی‌خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها (کردی)

گزینه دو

گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل
با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها (دریدی)

گزینه سه

از در درآمدی و من از خود به در شدم
گویی کزین جهان به جهان دگر شدم (آمدی)

گزینه چهار

دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی (خوردی)

گزینه 3

در گذشته (دستور تاریخی) گاهی (می) استمراری به صورت (ی) در پایان فعل می‌آمد. تشریح همۀ گزینه‌ها: 1 - کردی ← می‌کرد (ماضی استمراری قدیمی) سوم شخص مفرد 2 - دریدی ← می‌درید (ماضی استمراری قدیمی) سوم شخص مفرد 3 - آمدی ← تو آمدی (ماضی ساده) دوم شخص مفرد 4 - خوردی ← می‌خورد (ماضی استمراری قدیمی) سوم شخص مفرد

به بالای صفحه بردن