زمان افعال مشخص‌شده در ابیات زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟ الف) کی رفته‌ای ز دل که تمنّا کنم تو را ب) ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد ج) پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما د) گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را در دام مانده باشد صیاد رفته باشد آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال‌ها؟ مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

گزینه یک

ماضی التزامی ـ ماضی بعید ـ ماضی ساده ـ آینده

گزینه دو

ماضی نقلی ـ ماضی التزامی ـ مضارع اخباری ـ آینده

گزینه سه

ماضی نقلی ـ ماضی بعید ـ ماضی التزامی ـ ماضی ساده

گزینه چهار

ماضی نقلی ـ ماضی التزامی ـ ماضی ساده ـ آینده

گزینه 2

فرمول ساخت: ماضی نقلی: صفت مفعولی + ام، ای، است، ایم، اید، اند. ماضی التزامی: صفت مفعولی + باشم، باشی، باشد، باشیم، باشید، باشند. مضارع اخباری: می + بن مضارع + ـَم، ی، ـَ د، یم، ید، ـَ ند. نکته: مضارع اخباری می‌تواند بدون «می» آغازین بیاید: خورد = می‌خورد آینده: خواهم، خواهی، خواهد، خواهیم، خواهید، خواهند + ماضی ساده

به بالای صفحه بردن