زمان فعل‌های جمله در عبارت «هیچ حفره‌ای از حفره‌های زندگی ایرانی نیست که از جانب سعدی شناخته نباشد» به‌ترتیب کدام است؟

گزینه یک

مضارع التزامی، ماضی التزامی

گزینه دو

ماضی استمراری، مضارع التزامی

گزینه سه

مضارع اخباری، ماضی التزامی

گزینه چهار

مضارع اخباری، مضارع التزامی

گزینه 4

نیست (= نمی‌باشد): مضارع اخباری // فعل جملۀ دوم «نباشد» است (نه شناخته نباشد): مضارع التزامی

به بالای صفحه بردن