زمان فعل‌های مشخص شده در عبارت زیر، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ «معلم که از مخمصه رسته بود. به خون‌سردی گفت: در علف است. حیوان باید بچرد.»

گزینه یک

ماضی التزامی – مضارع التزامی

گزینه دو

ماضی بعید – مضارع التزامی

گزینه سه

ماضی بعید – مضارع اخباری

گزینه چهار

ماضی التزامی – مضارع اخباری

گزینه 2

صفت مفعولی + بودم، بودی، بود ..... = ماضی بعید بـ + بن مضارع + شناسه‌ها : مضارع التزامی

به بالای صفحه بردن