زمینۀ حماسه در همۀ ابیات یکسان است، به‌جز:

گزینه یک

سیاوش سیه را به تندی بتاخت
نشد تنگدل جنگ آتش بساخت

گزینه دو

سیاوش بیامد به پیش پدر
یکی خود زرین نهاده به سر

گزینه سه

درفش همایون برافراختند
سراپرده و خیمه‌ها ساختند

گزینه چهار

جهان جوی کیخسرو تاجور نشسته بر آن تخت و بسته کمر

گزینه 1

گزینۀ «1» زمینۀ قهرمانی دارد، اما گزینه‌های دیگر زمینه داستانی دارند.

به بالای صفحه بردن