«ز کوی او غباری به من آر توتیا را» چگونه "را"یی است؟

گزینه یک

نشانه مفعولی

گزینه دو

حرف اضافه

گزینه سه

حرف ربط

گزینه چهار

فک اضافه

گزینه 2

(را) در معنی برای،‌ حرف اضافه: از کوی او غباری برای توتیای چشمم برای من بیاور.

به بالای صفحه بردن