ساختار دعا در کدام بیت از سایر ابیات دور‌تر است؟

گزینه یک

از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان باشد کزان میانه یکی کارگر شود

گزینه دو

گل شکفته بگویم که از چه می‌خندد که مستجاب شد او را از آن بهار دعا

گزینه سه

دعا پیاده به سمت خدا به راه افتاد
و خواست تا به اجابت قدم‌زنان برسد

گزینه چهار

دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت

گزینه 2

در این بیت دعا به استجابت رسیده و مقبول افتاده، اما در سه بیت دیگر سؤال دعا به‌صورت کلی آن مطرح شده است و به نوعی امید برای اجابت آن مطرح شده است. «شاید یکی کارگر شود»، «دعا به سمت خدا حرکت کرد» و «عمری است در دعای وصال هستم» که در گزینه‌های دیگر آمده‌اند مؤید این مطلب است.

به بالای صفحه بردن