ساختار همۀ گروه‌های اسمی زير يكسان است به‌استثنای گزينۀ .................. .

گزینه یک

غبطۀ بزرگ زندگانی

گزینه دو

گوشۀ روشن وجدان

گزینه سه

سر كودک عقل

گزینه چهار

طالع مسعود خويشتن

گزینه 3

در گزينۀ (3) هسته ++ مضاف‌اليه ++ مضاف‌اليه است و ساير گزينه‌ها هسته ++ صفت بيانی ++ مضاف‌اليه است.

به بالای صفحه بردن