«ساختمان سقف‌دار فلزی» در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

انبار

گزینه دو

سوله

گزینه سه

قرارگاه

گزینه چهار

سنگر

گزینه 2

با‌توجه به معنایی که در کتاب است این گزینه انتخاب می‌شود.

به بالای صفحه بردن