ساخت متمم به «شیوۀ کهن» در همۀ ابیات مشهود است؛ به‌جز .................. .

گزینه یک

نیامد به دامم به سان تو گور
ز چنگم رهایی نیابی مشور

گزینه دو

چو آمد خروشان به تنگ اندرش
بجنبید و برداشت خُود از سرش

گزینه سه

ز پیکان همی آتش افروختند
به بر بر زره را همی‌دوختند

گزینه چهار

به سهراب بر تیرباران گرفت چپ و راست جنگ سواران گرفت

گزینه 1

در شیوۀ کهن ساخت متمم بدین گونه است: در گزینۀ «1» متمم وجود دارد؛ ولی به شیوۀ کهن نیست. گزینۀ «2»: _به_ _تنگ_ _اندر_ ش حرف اضافه متمم حرف اضافه گزینۀ «3»: _به_ _بر_ _بر_ حرف اضافه متمم حرف اضافه گزینۀ «4»: _به_ _سهراب_ _بر _ حرف اضافه متمم حرف اضافه __

به بالای صفحه بردن