ساخت منفی کدام فعل در مقابل آن نادرست ذکر شده است؟

گزینه یک

داشتیم می‌رفتیم: نمی‌رفتیم

گزینه دو

خواهند خواند: خواهند نخواند

گزینه سه

دارند می‌نگارند: نمی‌نگارند

گزینه چهار

داریم می‌نوشیم: نمی‌نوشیم

گزینه 2

در افعال آینده کلمۀ خواهند و دیگر اشخاصش صرف می‌شوند و منفی می‌گردند. خواهند خواند ←−−منفی←منفی نخواهند خواند. ✓✓

به بالای صفحه بردن