سرایندۀ کدام ابیات درست معرفی شده‌اند؟‌ الف) تعلیم ز ارّه گیر در امر معاش ب) خدمت حق کن به هر مقام که باشی ج) بر در بخت بد فرود آید د) چون بسی ابلیس آدم‌روی هست نیمی سوی خود می‌کش و نیمی می‌پاش (صائب) خدمت مخلوق افتخار ندارد (عطار) هرکه گیرد عنان مرکبش، آز (ناصرخسرو) پس به هر دستی نشاید داد دست (سعدی)

گزینه یک

الف ـ ب

گزینه دو

الف ـ ج

گزینه سه

ب ـ ج

گزینه چهار

ج ـ د

گزینه 3

بیت «الف»: سرودۀ ابوسعید ابوالخیر و بیت «د»: سرودۀ مولوی است.

به بالای صفحه بردن