سرودۀ زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ «جهان، قرآن مصوّر است و آیه‌ها در آن به جای آن که بنشینند، ایستاده‌اند.»

گزینه یک

عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد
که دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا

گزینه دو

سعدی شیرین‌سخن این همه شور از کجاست
شاهد ما آیتی است و این همه تفسیر او

گزینه سه

پیش عارف که ز اوراق جهان حسن تو دید
مصحف روی تو را جمله جهان آیات است

گزینه چهار

جهان آینه است و در او هرچه بینی خیالی است ناپایدار و مزوّر

گزینه 3

مفهوم بیت سوال این است که همه پدیده‌ها نشانۀ وجود آفریدگارند. در گزینۀ 2 نیز به این مفهوم اشاره شده است. در سایر گزینه‌ها، گزینۀ 1 به این موضوع اشاره دارد که کتاب آسمانی قرآن کریم، زمانی شرایط تجلی پیدا خواهد کرد و حقایق آن زمانی آشکار خواهد شد که شرایط مناسب برای پذیرش این حقایق فراهم باشد. در گزینۀ 2 سخن از شورانگیزی عاشق است و گزینۀ 4 بر ناپایداری و ناراستی دنیا تاکید دارد.

به بالای صفحه بردن