«شاد و بی‌غم بزی که شادی و غم / زود آیند و زود می‌گذرند» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟

گزینه یک

فرصت شمر طریقۀ رندی که این نشان چون راهِ گنج بر همه‌کس آشکاره نیست

گزینه دو

گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

گزینه سه

عشق در دل ماند و یار از دست رفت دوستان دستی که کار از دست رفت

گزینه چهار

قدر غم گر چشم سر بگریستی روز و شب‌ها تا سحر بگریستی

گزینه 2

بیت صورت‌سؤال در گزینۀ «2» هر دو به ناپایداری احوالات انسانی و گذرا بودن آن‌ها اشاره دارد.

به بالای صفحه بردن