شاعر در بیت زیر بر کدام گزینه تکیه دارد؟ دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من، به خدا قسم ، خدا را

گزینه یک

خداشناسی

گزینه دو

علی‌شناسی

گزینه سه

شناخت علی (ع) توسط خدا

گزینه چهار

شناخت خدا از طریق علی (ع)

گزینه 4

به بالای صفحه بردن