شاعر در کدام بیت از آرایه های «استعاره، ایهام‌تناسب، کنایه و حس‌آمیزی» تماماً بهره جسته است؟

گزینه یک

سوزانده روح و جسم مرا لحظه‌های سرد
بعد از تو چون گلولۀ آتش شود دلم

گزینه دو

کبوتری که رهایی هزار بار چشید
دوباره باز قفس را میان چشم تو دید

گزینه سه

خاک سگان درت تحفۀ چشمم فرست
تا ببرم زیر خاک بحر مباهات را

گزینه چهار

خورشید زیر سایۀ زلف چو شام اوست طوبی غلام قد صنوبر خرام اوست

گزینه 2

کبوتر استعاره از عاشق باز ایهام‌تناسب: یک به معنای دوباره که مورد نظر شاعر است و دو به معنای پرندۀ شکاری که مورد نظر شاعر نیست ولی با کبوتر و قفس تناسب دارد (در میان چشم قفس دیدن کنایه از دلبستگی) (رهایی چشیدن حس‌آمیزی)

به بالای صفحه بردن