شاعر در کدام بیت «سکوت و سخن گفتن خود را» فضیلت می‌‌پندارد؟

گزینه یک

ز خامشی دهن غنچه پر ز زر شده است سکوت جایزه دارد چرا نمی‌‌گیری

گزینه دو

گر کسی را رغبت دانش بود گو دم مزن زان که من دم در کشیدم تا به دانایی زدم

گزینه سه

حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس با این لسان عذب [شیرین] که خامش چو سوسنم

گزینه چهار

شور دریای سخن از دل پر جوش من است قفل گنجینۀ معنی لب خاموش من است

گزینه 2

شاعر در گزینه 2 علت دانایی خود را سکوت و خموشی می‌‌داند. مفهوم گزینه 4: در درونم دریای معنی نهفته است؛ اما خاموشم.

به بالای صفحه بردن