شبکۀ معنایی واژه‌ها در کدام گزینه از نوع متفاوتی است؟

گزینه یک

گزینه دو

گزینه سه

گزینه چهار

گزینه 4

در اینجا هر چهار واژه با هم تناسب دارند و همگی نوعی اسب هستند. در سه گزینۀ دیگر میان واژۀ مرکزی و واژه‌های اطرافش رابطۀ تضمّن (زیرمجموعگی) برقرار است. «بارگی» (اسب)، «استر» (قاطر) و مَرکب زیرمجموعۀ «چارپا» هستند. «سمند»، «توسن» و «کُمیت» زیرمجموعۀ «بارگی» (اسب) هستند. «کرکس»، «هما» و «هزار» (بلبل) زیرمجموعۀ مرغ (پرنده) هستند. اما در گزینۀ «4» هیچ واژه‌ای زیرمجموعه یا شامل واژۀ دیگر نیست. همگی هم‌راستای هم و متناسب با هم هستند.

به بالای صفحه بردن