شبکۀ معنایی واژه‌ها در کدام گزینه همگی از یک نوع هستند؟

گزینه یک

گلشن - گلزار - سوسن - سرو

گزینه دو

لگام - سمند - کمیت - افسار

گزینه سه

سنان - فتراک - ترگ - زه

گزینه چهار

ارزشمند - رفیع - بلند - حضیض

گزینه 3

رابطۀ معنایی واژگان این گزینه از نوع تناسب است. سنان: سرنیزه / فتراک: ترک‌بند / ترگ: کلاه‌ خود / زه: چلۀ کمان بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «»«1»: گلشن و گلزار ← رابطۀ ترادف و با بقیۀ کلمات گزینه تناسب است. گزینۀ «»«2»: لگام و افسار ← رابطۀ ترادف و سمند و کمیت هم هر دو انواع اسب هستند که رنگ‌هایشان با هم متفاوت است. گزینۀ «»«4»: ارزشمند و رفیع و بلند رابطۀ ترادف دارند، اما با حضیض رابطۀ تضاد دارند.

به بالای صفحه بردن