صفت‌های «نسبی، مفعولی، لیاقت و فاعلی» به‌ترتیب، در کدام مصراع‌ها آمده است؟ الف) یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش ب) پروا مکن، بشتاب، همّت چاره‌ساز است ج) هرکه فانی شد ز خود مردانه‌ای است د) در گره چون غنچه صد گلزار دارم دیدنی

گزینه یک

الف - ب - د - ج

گزینه دو

ج - الف - ب - د

گزینه سه

د - ب - ج - الف

گزینه چهار

ج - الف - د - ب

گزینه 4

صفت نسبی: مردانه (ج) صفت مفعولی: دانسته (الف) صفت لیاقت: دیدنی (د) صفت فاعلی: چاره‌ساز (ب)

به بالای صفحه بردن