«طاق درون مسجد که به طرف قبله است» معرفی کدام واژه است؟

گزینه یک

رواق

گزینه دو

محراب

گزینه سه

مناره

گزینه چهار

ضریح

گزینه 2

«محراب» به همان معنایی است که در سؤال معرفی شده است.

به بالای صفحه بردن