عباراتِ زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ «حساب خود اینجا کن آسوده‌دل شو میفکن به روز جزا کار خود را»

گزینه یک

دم نشمرده محال است برآرد چون صبح
هر که در مدّ نظر روز حسابی دارد

گزینه دو

گشود دفتر انصاف خط، مهیّا شو
که بی‌حساب تو را نوبت حساب رسید

گزینه سه

خود حسابی خط پاکی است ز دیوان حساب
آن‌چه امروز توان کرد به فردا مگذار

گزینه چهار

از سینه برنیاید نشمرده یک نفس را چون صبح هر که در دل بیم حساب دارد

گزینه 3

بیت گزینۀ «3» و بیت صورت سؤال هر دو به مفهوم خود حسابی یا همان آیۀ «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» اشاره می‌کند.

به بالای صفحه بردن