عبارت «آه، چه می‌شد اگر می‌توانستم به چشمان بینشی تازه ببخشم.» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید.

گزینه دو

بده شرمی به این چشم گنه‌کار
که رویم را سیه کرد این سیه‌کار

گزینه سه

چشم دل باز کن که جان بینی
آنچه نادیدنیست آن بینی

گزینه چهار

چشم بگشا به گلستان و ببین جلوۀ آب صاف در گل و خار

گزینه 1

مفهوم مشترک: تغییر بینش و متفاوت دیدن و برداشت‌های متفاوت و بهتر از یک موضوع.

به بالای صفحه بردن