عبارت «آهنگ کید و عداوت کردند» یعنی:‌

گزینه یک

قصد فریب و دشمنی

گزینه دو

حرکت به‌سوی مخالف

گزینه سه

قصد آشوب

گزینه چهار

نیّت کشتن و نابود کردن

گزینه 1

آهنگ به‌معنای قصد است «کید» به‌معنای مکر است و «عداوت» به‌معنای دشمنی از این رو گزینۀ 1 درست است.

به بالای صفحه بردن