عبارت «اثر غم و شادی پیش مردمان بر خود پیدا مکن» با کدام ضرب‌المثل قرابت دارد؟

گزینه یک

گهی پشت بر زین گهی زین به پشت.

گزینه دو

با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتن.

گزینه سه

هرچه پیش آید خوش آید.

گزینه چهار

با دُمش گردو می‌شکند.

گزینه 2

در این گزینه به مفهوم «خود دار بودن» اشاره شده است.

به بالای صفحه بردن