عبارت «اى چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران» با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟

گزینه یک

پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند

گزینه دو

از صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر
یادگاری که بر این گنبد دوّار بماند

گزینه سه

بماند بسی روزگاران چنین
که خوانند هر کس بر او آفرین

گزینه چهار

سر زلفش ز باد نوبهاران چو احوال پریشان‌روزگاران

گزینه 4

مفهوم: توصیف زیبایی زلف معشوق. مفهوم سایر بیت‌ها: ماندگاری و جاودانگی

به بالای صفحه بردن