عبارت «بدان که در لحظه لحظۀ روز می‌توانی خدا را به تمامی در تملّک خویش داشته باشی. کاش آرزویت از سر عشق باشد و تصاحبت عاشقانه؛ زیرا آرزویی ناکارآمد به چه کار می‌آید؟» به کدام گزینه نزدیک است؟

گزینه یک

گر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم
ور بروی عدم شوم بی تو به سر نمی‌شود

گزینه دو

بی تو اگر به سر شدی، زیر جهان زبر شدی
باغ ارم سقر (دوزخ) شدی بی تو به سر نمی‌شود

گزینه سه

جاه و جلال من تویی ملکت و مال من تویی
آب زلال من تویی بی تو به سر نمی‌شود

گزینه چهار

بی‌همگان به سر شود بی تو به سر نمی‌شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود

گزینه 3

مفهوم مشترک: تملّک و تصاحب عاشقانۀ معشوق

به بالای صفحه بردن